Komunikaty

Komunikat z 30/09/2020

Zarząd spółki pod TRACK CONSTRUCTION S.A. („Spółka”, „Emitent”) na podstawie art. 16
ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki
do złożenia posiadanych dokumentów (odcinków zbiorowych) akcji serii A oraz akcji serii B – w Spółce w celu ich dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki – ul. Potrzebna 28 lok. 4, 02 – 448 Warszawa od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych do pracy, w godzinach 9.00 – 16.00.
Złożenie dokumentów akcji w Spółce nastąpi każdorazowo za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.


Biorąc pod uwagę aktualny stan prawny Emitent informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Emitenta wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Niniejsze wezwanie, jest pierwszym wezwaniem do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji

Realizacja robót budowlanych w branży „Oil & Gas”

a w szczególności:​

 • Wykonanie robót przygotowawczych
 • Wykonanie robót ziemnych
 • Wykonanie  robót związanych z obiektami inżynieryjnymi
 • Wykonanie robót związanych z budową rurociągów przesyłowych

Prowadzenie robót ziemnych

a w szczególności:​

 • Przygotowanie podtorza do późniejszej realizacji robót budowlanych począwszy od wybrania starego materiału przez profilowanie i zagęszczanie podtorza
 • Wykonywanie nasypów
 • Wykonywanie przekopów
 • Profilowanie skarp

Utrzymanie nawierzchni na liniach kolejowych

a w szczególności:​

 • wymiana podkładów drewnianych i betonowych
 • wymiana podrozjazdnic
 • wymiana szyn krótkich i długich
 • likwidacja torowisk

Budowa i modernizacja infrastruktury kolejowej

a w szczególności:​

 • budowa i naprawa torów stacyjnych i szlakowych
 • demontaż i montaż torów
 • budowa, naprawa i wymiana rozjazdów
 • budowa, naprawa i utrzymanie bocznic kolejowych
 • rozbiórka torów
 • awaryjne usuwanie skutków szkód górniczych w infrastrukturze kolejowej
 • kompleksowa obsługa pociągu PUN